Hopp til innholdet

Basis og tilhørighet

Ad-Fontes – Til kilden

“Ad Fontes” er et gammelt slagord som har en tilsvarende betydning som ordet klassisk. Det handler om å søke tilbake til det opprinnelige, til det ekte. Slagordet handlet opprinnelig om å søke tilbake til det som hører til antikken. Man talte om en dannelse som bygget på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken. Under reformasjonen ble det derimot til et ønske om å vende tilbake til den klassiske kristendom, til det opprinnelige. Derfor søkte man til kildene, dvs. de bibelske skriftene på grunnspråkene.

Classicus på latin betyr «førsteklasses». På norsk har klassisk også fått betydningen av mesterlig, mønstergyldig og typisk. Vi vil med navnet AdFontes og bruken av ordet «klassisk» angi at vårt program er å søke til de originale kildene for den kristne tro, og holde dem opp som den førsteklasses mønstergyldige norm for sann kristendom som de vittelig er.

Bibelens ufeilbarlighet

Vårt forhold til Bibelen er godt uttrykket i et sitat av reformatoren Martin Luther: “Den Hellige Skrift er Gud inkarnert.”

Like lite som vi kan skjelne mellom det menneskelige og det guddommelige i Kristi natur, like lite kan vi gjøre det i hans ord. Det er fullt ut menneskelig og fullt ut guddommelig. Intet annet gir sikker kunnskap om Gud og hans vilje, derfor kan aldri andre historiske kilder brukes til å bedømme Bibelen. Bibelen må fortolkes ut fra seg selv, og all annen kunnskap må prøves på Bibelen. All annen kunnskap er menneskelig og dermed feilbarlig.

Med andre ord, tror, lærer og bekjenner vi at de profetiske og apostoliske skrifter i det gamle og det nye testamente er den eneste sanne og ufeilbarlige rettesnor som alle lærere og alle lærer skal prøves og dømmes etter.

Klassisk luthersk kristendomsforståelse

Ad-Fontes søker tilbake til den opprinnelige lutherske, den som leser Bibelen som Guds inkarnerte ord. De lutherske bekjennelsesskriftene er basert på dette, og vi holder dem for å være en rett utleggelse av Bibelen.

Dette betyr også at vi gleder oss over å hente fram ulike skatter fra kirkens historie som kan berike våre liv, både individuelt og som menighet. Blant disse skattene finner vi bøker, litugi, bønner og salmer mm.

Det betyr også at vi setter et kritisk søkelys på vår egen samtid. Vi søker tilbake til kildene i Guds Ord, på grunnspråket slik som reformatorene, og slik de søkte å fjerne misbruk som romerkirken hadde funnet på siden urkirken, slik søker vi å fjerne de misbruk som har oppstått i moderne lutherdom. Det gjelder blant annet manglende opplæring av døpte barn, vranglærende prester, bruk av kvinnelige prester, aksept av samliv i strid med Jesu ord, at misjon blir begrenset til dialog, forkynnelsen blir til velmenende foredrag istedet for utleggelse av Bibelen og proklamasjon av evangeliet m.m.

Misjon

Det er mange som går fortapt i vårt land og i hele verden. Jesus kalte sine disipler til å gå ut i all verden med evangeliet, døpe og lære. Vi vil utruste til misjonerende pastortjeneste. Gi opplæring til å starte opp nye menigheter på nye steder for å vinne nye mennesker for Kristus.

Den lutherske kirke i Norge

Formelt driftes Ad-Fontes presteutdanningen av Den lutherske kirke i Norge (lkn.no) og lærerne hentes i stor grad derfra. Vi ønsker likevel ikke bare å utdanne prester til eget kirkesamfunn, men i så måte kunne samarbeide med lutherske kirker og kirkesamfunn som står på de samme verdiene.